Gratis zelftraining gedachten analyse programma

Het onderzoek. Bij mensen die vanaf 1995 gecoacht werden en daar waar dat mogelijk was, ook bij mensen die een training volgden en vele vrijwilligers.
Bij hen werd, bij het naar voren brengen van een situatie of vraagstuk, gevraagd naar de gedachten die daar een rol bij speelden.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek was om zicht te krijgen welke gedachten een rol speelde bij een bepaalde situatie en de besluiten die mensen daarop namen.
Omdat al vrij snel duidelijk werd dat bepaalde gedachten een steeds terugkerende rol hadden, verlegde het onderzoek zich naar de vraag welk soort gedachten dit waren en of het mogelijk was voor de deelnemers om door herkenning hier invloed op uit te oefenen, oftewel op een andere manier omgaan met situaties die men tegenkomt in werk- en privésituaties.
Hiermee werd het kernpunt van de coaching verlegd van het praten over situaties uit de privé- en werksituaties naar de gedachten die deze situaties opriepen. Het doel was om een methodiek te ontwikkelen die voor een ieder toepasbaar was en mensen in staat stelt meer grip op hun gedachten te krijgen en daarmee op hun beleving en hun reacties.

De opzet van het onderzoek was om drie metingen te verrichten.

1. Is er een patroon te ontdekken in de manier waarop mensen denken.
2. welke gedachten speelden een rol bij hun huidige situatie en beleving?
3. Welke gedachten gingen vooraf aan het probleem cq. vraagstelling?
(De bron. Daar waar het fout ging)

De invalshoek hierbij was dat de deelnemers een extra middel kregen om met hun manier van denken te leren omgaan met hun huidige situatie en zich verder te ontwikkelen voor toekomstige situaties. Dit laatste om te voorkomen dat zij in de toekomst door hun manier van denken dezelfde fouten zouden maken en daardoor in dezelfde positie zouden komen.
Om hun dit extra middel te geven, werden de gedachten zichtbaar gemaakt die een rol speelden bij de situaties die zij naar voren brachten.
Vervolgens werd ingegaan op de situatie die daaraan was voorafgegaan. Hierbij werd gezocht naar het moment dat de deelnemer er nog van uitging dat: iets wel door zou gaan, wel zou lukken, steun zou krijgen, etc.
Welke gedachten gaven hem of haar die zekerheid in het verleden (de bron) en hoe reëel en effectief waren die gedachten?
Terugkijken en leren werd een belangrijke invalshoek bij deze methodiek voor het beter kunnen omgaan met toekomstige situaties. De naam werd Gedachten Analyse Programma.

De resultaten

De deelnemers zochten oorzaken in situaties. Het is de schuld van, of het kwam door, was voor hen dikwijls de oorzaak van een probleem of onvrede.
In de loop van de tijd werden de obstakels in de vorm van zes kerngedachten ontdekt en benoemd. De benoeming was cruciaal omdat dat de mogelijkheid geeft deze kerngedachten te gaan herkennen. De kerngedachten die de koers bepalen van onze gedachtestroom.
Het kader waarbinnen het onderzoek plaatsvond was het uitgangspunt dat de mens niet kan weten wat de toekomst brengt, niet kan weten wat een ander denkt of voelt.
Later werd de deelnemers gevraagd deze kerngedachten bij zichzelf te leren herkennen en bij anderen door te luisteren naar uitspraken.

Er worden drie delen van deze methodiek aangereikt.

1 – Het onderzoek en de theorie
2 – Drie kerngedachten die je uit de werkelijkheid halen
3 – Drie kerngedachten die een verdere ontwikkeling tegenhouden
4 – Jezelf coachen door de kerngedachten te herkennen

De boodschap is duidelijk: we denken niet goed en dat is de oorzaak van veel ellende.
De boodschap wordt duidelijk wanneer we met deze kennis naar de mensen om ons heen luisteren en naar alles wat op ons afkomt via de radio, de televisie, de kranten en verdere media en ook naar onszelf.

Mensen maken zich zorgen, terwijl zij verstandelijk weten dat het geen zin heeft. Ze hebben er weinig tot geen invloed op. Mensen maken zich druk voor een gesprek of ontmoeting om vervolgens niet zichzelf te kunnen zijn. Mensen blijven maar denken, het is druk in hun hoofd. Het is de trein die maar doorgaat. We hebben er weinig tot geen grip op. We denken na over situaties, wat alles is wat je waarneemt of zelf bedenkt.

De aanvulling van deze methodiek is dat je nu ook na kan gaan denken over hoe je daar anders met gedachten op reageert en je de ander kunt helpen hetzelfde te doen.
Nadenken over gedachten die door situaties worden opgeroepen is nu nog een onbewust proces. Met deze methodiek wordt dit een bewust proces. Doordat het bewust wordt, ontstaat er een keuze. De keuze om het gedachteproces te stoppen en even stil te staan bij een belangrijke gedachte. Een kerngedachte. Want tussen al die gedachten die wij hebben bevinden zich zes kerngedachten en die zijn bepalend in elk gedachteproces. Gratis zelftraining HIER vrij te downloaden.

Voor een verdieping van de kennis verwijzen wij u graag naar het lesboek in zowel gedrukte– als in e-bookvorm hier.

© Herman en Ernie Beuker

Oorsprong en onderzoek kernbehoeften

De kernbehoeften

In 1995 is door de school voor praktische menskunde een onderzoek begonnen naar wat mensen motiveert en demotiveert.
Het uitgangspunt was dat de verschillen in motivatiekenmerken ofwel drijfveren tussen de mens en
zijn (werk)omgeving invloed hebben op de hoeveelheid energie die dagelijks wordt geïnvesteerd, in de samenwerking en op het welbevinden in de werksituatie.
De aanleiding werd gevormd door de verhalen van mensen die getraind en gecoacht werden.
Met de begrippen werd naar de overeenkomsten en verschillen gekeken.

Lees meer

Gratis zelftraining Gedachten Analyse Programma de (r)evolutie van het denken

Er zitten drie fouten in de manier van denken van de mens. Fouten die ervoor zorgen dat de denkwereld van de mens onbewust gestuurd wordt. De effecten zijn terug te vinden in het zorgen maken, piekeren, somberheid, stress, burn-out, onzekerheid, onnodige fouten maken met al de gevolgen die deze hebben.

Voor een deel wordt dit veroorzaakt en in stand gehouden door de fouten die in de gedachtestromen aanwezig zijn. De effecten, zoals zorgen maken bouw je op met gedachten.

Met de kennis die je krijgt kan je deze opbouw van gedachten onderbreken. De herkenning van de fouten zorgt hiervoor.  Leren om deze fouten te herkennen en ermee om te gaan is een nieuw ontwikkelingstraject dat leidt tot een bijgestelde manier van denken.

In dit boekje met een zelftraining worden de fouten beschreven en wordt de methodiek beschreven om deze fouten in jouw gedachtestromen te herkennen en in de uitspraken van anderen. De oefeningen geven aan hoe je vervolgens met deze fouten om kunt gaan om meer evenwicht te creëren in je manier van denken.

Deze methodiek is vele jaren ontwikkeld en toegepast in  trainingen en coachingen.

Download HIER

 

De verborgen kernbehoeften en communicatie

Het doel van deze online  zelftraining is het contact binnen organisaties, maar ook in het privéleven te verbeteren. Dit gebeurt door de verschillen in zes paar kernbehoeften tussen mensen onderling en de verschillen tussen mensen en een werksituatie zichtbaar te maken en de kennis te geven om hier gericht mee om te gaan.

De school voor praktische menskunde zoekt een partij die deze unieke online zelftraining in de markt wil zetten. Interesse? Vraag ter kennismaking vrijblijvend een toegangscode aan en verkrijg een persoonlijke uitslag en een handleiding in PDF

Info@schoolvoorpraktischemenskunde.nl   Telefoon: 0648273315.

Lees meer

Het Gedachten Analyse Programma

De communicatie met jezelf

De (r)evolutie van het denken, een zelftraining

Het Gedachten Analyse Programma (GAP) is een hulpmiddel om evenwicht te brengen tussen de stem waar je mee denkt en je brein. Nu beschikbaar als zelftraining. Wij zien het als de (r)evolutie van het denken.

Lees meer

Een mens lijdt dikwijls ’t meest door ‘t lijden dat hij vreest

Een uitspraak die wordt toegedicht aan Revius, Jacobus -, 1586-1658 en vele anderen. (Bron Onze taal). Het is dus niet duidelijk bij wie de oorsprong ligt.

Wel maakt de geschiedenis duidelijk dat het lijden van wat de mens vreest niet iets van de laatste tijd is. Ook bij de Romeinen werd de vrees met de paplepel ingegoten. Historianet. Het lijden van wat de mens vreest is van alle tijden.

Lees meer

Gedachten Analyse Programma

Het doel van het Gedachten Analyse Programma

Leer je brein te stoppen bij een kerngedachte. Leer je brein af en toe even stil te staan. Besef is niet voldoende, want je denken neemt het weer over. Dat is de ervaring. Net als bij het besef wat je hebt als je te veel drinkt, rookt, werkt, tv kijkt, of iets anders doet. Af en toe komt het besef en later merk je dat je weer met hetzelfde bezig bent. Zo word je geleefd door je eigen gedachten.

Doe de oefeningen. Dan heeft jouw brein de mogelijkheid om je te helpen om je goed te voelen en in evenwicht te zijn. Dat is het doel.

Lees meer